Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Celem studiów jest przygotowanie do profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem oraz dzieciom z niepełnosprawnością.

Podczas zajęć słuchacze poznają zasady diagnozowania potrzeb i możliwości dziecka oraz jego środowiska. Program studiów obejmuje problematykę niezbędną do opracowania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę.

Absolwenci studiów otrzymają uprawnienia do pracy w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju organizowanych w przedszkolach, w tym integracyjnych, szkołach podstawowych, w tym integracyjnych oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Adresaci studiów

Nauczyciele oraz absolwenci innych wyższych uczelni posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Program studiów

Program studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Pedagogika małego dziecka,
 • Psychologia rozwoju dziecka do 10 roku życia,
 • Podstawy pediatrii z uwzględnieniem neonatologii,
 • Diagnozowanie sytuacji i potrzeb dziecka,
 • Podstawy pedagogiki specjalnej,
 • Oligofrenopedagogika,
 • Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji,
 • Wybrane zagadnienia z psychiatrii,
 • Podstawy prawne kształcenia, rehabilitacji i zabezpieczenia społecznego dzieci edukacyjnych różnych potrzebach edukacyjnych,
 • Pielęgnacja i opieka dziecka,
 • Podstawy terapii psychopedagogicznej
 • Elementy logopedii,
 • Stymulacja psychoruchowa dziecka,
 • Muzyka w stymulacji rozwoju dziecka,
 • Plastyka w stymulacji rozwoju małego dziecka,
 • Literatura dziecięca, aktywne metody i formy pracy z dzieckiem,
 • Podstawy rewalidacji dzieci niepełnosprawnych,
 • Reedukacja dzieci z trudnościami w nauce,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami sensorycznymi, umysłowymi, somatycznymi i ruchowymi,
 • Metodyka pracy z dziećmi do 10 roku życia,
 • Metodyka pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym,
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci niepełnosprawnych umysłowo,
 • Praktyka w placówkach wsparcia i wczesnego wspomagania,
 • Wsparcie rodziców dziecka na wczesnym etapie rozwoju,
 • Media w procesie wspomagania rozwoju dziecka

Kadra

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Okres realizacji studiów

 • Studia trwają trzy semestry
 • Program obejmuje 350 godzin

Tryb nauki

Niestacjonarny

Warunki przyjęcia

Złożenie wymaganych dokumentów

Warunki ukończenia

Zaliczenie wymaganych zajęć

Dyplom

Absolwenci otrzymają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych

Czesne

3.200 zł (płatne w 6 ratach)

Kierownik studiów

dr Helena Bartyzel – Lechforowicz – Adiunkt Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Kierownik Katedry Fizjoterapii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Specjalizuje się w neurorehabilitacji medycznej. Absolwentka studiów podyplomowych z kinezyterapii oraz organizacji i zarządzania. Ukończyła liczne kursy specjalistyczne z zakresu nowoczesnych metod usprawniania leczniczego.

Dokumenty: